top of page

VEDTÆGTER FOR MIDTJYSK JAGTHUNDE KLUB stiftet 10.10.2018

§1. Navn og hjemsted

Formandens adresse

Klubbens navn er Midtjysk Jagthundeklub (MJK)

Klubben er en jagthundeklub og stiftet oktober 2018

Klubben er primært for stående jagthunde

Klubben har hjemsted i det Midtjyske område og klubbens officielle adresse er formandens.

 

§2. Klubbens formål

At tilskynde klubbens medlemmer til at deltage i klubbens egne jagtrelaterede prøver mark- og apporteringsprøver m.m.

At klubben arbejder på, at de til enhver tid gældende prøver er i overensstemmelse med de krav, som klubben må stille til fremme af Stående jagthunde som alsidige jagthunde.

Klubben opretholder egen mailadresse og egen Facebook side (lukket side for medlemmer).

Klubben arrangerer lokale prøver samt evt. anerkendte prøver.

Klubben arrangerer i et omfang foredrag, fælles træning mm.

 

§3. Medlemskab

Som medlem af MJK kan optages enhver mand/kvinde som vil yde en indsats for jagthundeinteressen – primært de stående racer – i Danmark.

Medlemskab gælder for 1 år ad gangen og udmeldelse skal ske via mail (skriftligt) til formanden eller kasserer.

Et medlem, som gennem mere end 2 måneder har været i kontingent restance, slettes.

 

§4. Æresmedlemmer

Spørgsmålet om Æresmedlemsskab kan tages op på et givent tidspunkt, såfremt dette vurderes nødvendigt.

 

§5. Kontingent

Kontingent fastlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves i januar måned. Betaling senest ultimo januar i samme år.

 

§6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til vedtægter er genstand for urafstemning.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i februar måned og forsøges afholdt på klubbens mødeadresse, eller anden til lejligheden passende adresse. Indkaldelse til generalforsamling sker med 30 dages varsel med angivelse af tid og sted.

Indkaldelse sker via mail og klubbens Facebook side (lukket side).

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. I forslaget skal der være en ledsaget motivation og redegørelse.

I indkaldelse offentliggøres hvilke personer der er på valg og hvorvidt disse ønsker eller ikke ønsker genvalg.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§7 Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af 2 stemmetællere

Valg af protokolfører

Aflæggelse af årsberetning ved formanden

Fremlæggelse af regnskab

Fremlæggelse af forslag til kontingent

Valg af bestyrelse (iht.§11 )

A Formand

B Bestyrelsesmedlemmer

C Bestyrelsessuppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt

Protokolfører fører alle valg, godkendelser vedtagelser samt afstemninger til protokol.

 

§.8 Afstemninger

Hver medlem har en personlig stemme.

Personvalg til bestyrelsen og suppleanter kan foregå ved skriftlig afstemning.

Dirigenten og blot et stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Bestyrelsen kan kræve enkelte eller flere spørgsmål afgjort ved skriftlig afstemning.

 

§.9. Ekstra ordinær Generalforsamling

Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§.10 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesse og forvalter dens midler.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være skriftlig. Bestyrelsesreferater offentliggøres på mail alternativ o klubbens lukkede Facebook side.

Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Formanden og kasserer tegner i fællesskab klubben.

Bestyrelsen kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger, betale indgåede forpligtelser samt selvstændigt at forpligte klubben for mindre beløb under 10.000 kr.

 

§.11 Valg til Bestyrelsen

Valgbart er et medlem som er myndig og som ikke er i kontingentrestance.

Kandidater skal tilkendegive deres kandidatur til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kandidater offentliggøres på FB og mail en uge før generalforsamlingen.

Ved manglende antal kandidater til at besætte poster i bestyrelsen, eller hvis en kandidat trækker sig, kan dirigenten på generalforsamlingen fremsætte kandidatforslag.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

I lige år afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år afgår kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer og på lige år 4 bestyrelsesmedlemmer. I stiftende år vælges kassereren for 3 år.

Under pkt. 8 vælges først formanden. Den der opnår højst antal stemmer, vælges som formand. Ved stemmelighed foretages det i første omgang omvalg – ved ny stemmelighed trækkes der lod.

Efter formanden foretages øvrige valg af bestyrelsesmedlemmer. Afgår formanden uden for tur tiltræder næstformanden indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere med suppleanter.

Ud over formanden konstituerer bestyrelsen sig selv på første møde efter generalforsamlingen samme dag. Konstituering meddeles på klubbens lukkede Facebook side eller mail.

Herefter vælges suppleanter og revisorer.

 

§. 12. Udvalg

Bestyrelsen nedsætter – sammensætter aktivitets udvalg efter behov.

Udvalg udfører deres arbejde med ansvar overfor bestyrelsen

Aktivitetsområder, antal og udstrækning fastsættes af bestyrelsen.

 

§. 13. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet forelægges revisorer primo januar forud for generalforsamlingen i februar.

Regnskabet offentliggøres på generalforsamlingen

 

§.14. Meddelelser til medlemmerne

Meddelelser af interessant karakter foregår på lukkede Facebook side og via mail. Disse anses for på lovlig vis at være bragt til medlemmernes kundskab.

 

§.15. Ændring af klubbens vedtægter

Ændring af klubbens vedtægter kan alene vedtages på ordinær generalforsamling eller en ekstra ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Vedr. klubbens Facebook side, kan bestyrelsen ændre denne til en åben side uden en generalforsamlings beslutning herom.

Der føres en log over ændringer i klubbens vedtægter med angivelse af ændringer og ikrafttrædelse.

 

§. 16. Klubbens opløsning

Som i § 15 kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning.

I tilfælde af en opløsning skal klubbens midler /formue anvendes i jagthundesagens interesse eller fremme beslægtede formål, efter beslutning på den ordinære generalforsamling.

 

§.17. Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft fra 10.10. 2018

bottom of page