top of page

VEDTÆGTER FOR MIDTJYSK JAGTHUNDE KLUB stiftet 10.10.2018

Midtjysk Jagthundeklub

Vedtægter for klubben.

Ændret den 20. Marts 2024 jf. ordinær generalforsamling

                                                                                       

Co. Formand

Palle Christensen

Brårupvej 27

7800 Skive

§1. Navn og hjemsted.

                                            Klubbens navn er Midtjysk Jagthundeklub (MJK)

                                            Klubben er en jagthundeklub og stiftet oktober 2018

                                            Klubben har hjemsted i det Midtjyske område og klubbens

                                            officielle adresse er formandens.

§2. Klubbens formål.

                                            At tilskynde klubbens medlemmer til at deltage i klubbens

                                            egne jagtrelaterede prøver, såsom mark- og apporteringsprøver m.m.

                                            At klubben arbejder på, at de til enhver tid gældende prøver

                                            er i overensstemmelse med de krav, som klubben må stille til

                                            fremme af jagthunde som alsidige jagthunde.

                                            Klubben opretholder egen mailadresse og egen Facebook side

                                            (lukket side for medlemmer).

                                            Klubben arrangerer lokale prøver samt evt. anerkendte prøver.

                                            Klubben arrangerer i et omfang foredrag, fælles træning mm.

 

§3. Medlemskab.           

 

                                            Som medlem af MJK kan optages enhver mand/kvinde som vil

                                            yde en indsats for jagthundeinteressen i Danmark.

                                            Medlemskab gælder for 1 år ad gangen og udmeldelse skal ske

                                            via mail (skriftligt) til Formanden eller kasserer.

                                            Et medlem som gennem mere end 2 måneder har været i kontingent-

                                            restance, slettes.

 

§4. Æresmedlemmer.

 

                                            Som æresmedlem kan udnævnes personer, der har bidraget til

                                            og ydet en særlig fortjenstfuld indsats for MJK.

                                            Indstilling til udnævnelse af æresmedlemmer forelægges bestyrelsen

                                            forud for generalforsamlingen.

                                            Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§5. Kontingent.

                                            Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra

                                            bestyrelsen.

                                            Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves i januar

                                            måned. Betaling senest ultimo januar i samme år.

§6. Generalforsamling.

                                             Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle sager, der

                                             ikke i henhold til vedtægter er genstand for urafstemning.

                                             Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af

                                             marts måned i året og forsøges afholdt på klubbens mødeadresse, eller                         

                                             til formålet anden adresse.

                                             Indkaldelsen til generalforsamling sker med 30 dages varsel med angivelse af tid og sted. Indkaldelse sker via                                                       klubbens hjemmeside www.midtjyskjagthundeklub.dk og klubbens Facebook side åben eller (lukket side).

                                             Forslag skal være bestyrelsen i hende senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. I forslaget skal der                                                     være en ledsaget motivation og redegørelse.

                                             I indkaldelsen offentliggøres hvilke personer der er på valg og hvorvidt

                                             disse ønsker eller ikke ønsker genvalg.

                                              Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

                                                    Valg af dirigent

                                                    Valg af 2 stemmetællere

                                                    Valg af protokolfører

                                                    Aflæggelse af årsberetning ved formanden

                                                    Fremlæggelse af regnskab

                                                    Fremlæggelse af forslag til kontingent.

                                                    Valg af bestyrelse

                                                    A Formand

                                                    B Bestyrelsesmedlemmer

                                                    C Bestyrelsessuppleanter

                                                    Behandling af indkomne forslag

                                                    Eventuelt.

 

                                                    Protokolfører fører alle valg, godkendelser vedtagelser samt afstemninger til protokol.

§.8  Afstemninger:

                                                Hvert medlem har en personlig stemme.

                                                Personvalg til bestyrelsen og suppleanter kan foregå ved

                                                håndsoprækning.

                                                Dirigenten og blot et stemmeberettiget medlem kan kræve

                                                skriftlig afstemning.

                                                Bestyrelsen kan kræve enkelte eller flere spørgsmål afgjort

                                                ved afstemning.

 

§.9. Ekstra ordinær

Generalforsamling.

 

                                                Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder

                                                det nødvendigt eller når mindst 2/3 dele af medlemmerne finder

                                                det nødvendigt.

                                               Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet

                                               af fremmødte medlemmer.

 

§.10 Bestyrelsen

 

                                               Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager

                                               klubbens interesse og forvalter dens midler.

                                               Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være

                                               skriftlig. Bestyrelsesreferater offentliggøres på mail alternativ på

                                               FB.

                                               Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Bestyrelsen er beslutnings-

                                                dygtigt, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed

                                               er formandens stemme afgørende.

 

                                               Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden eller bestyrelsen

                                               skønner det er nødvendigt.

                                               Formanden og kasserer tegner i fællesskab klubben.

                                                   

                                               Bestyrelsen kan give klubbens kasserer fuldmagt til at modtage

                                               indbetalinger, betale indgåede forpligtelser samt selvstændigt at

                                               forpligte klubben for mindre beløb.

§.11 Valg til Bestyrelsen

                                                 Valgbart er et medlem som er myndig og som ikke er i kontingent-

                                                restance.

                                                Kandidater skal tilkendegive deres kandidatur til formanden senest

                                                14 dage inden generalforsamlingen.

                                                Kandidater offentliggøres på FB/mail en uge inden generalforsamlingen.

                                                Ved manglende antal kandidater til at besætte poster i bestyrelsen, eller hvis en kandidat trækker sig, kan                                                            dirigenten på generalforsamlingen fremsætte kandidatforslag..

                                                 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men suppleanter

                                                 vælges for 1 år ad gangen. I lige år afgår formanden og 1 bestyrelses-

                                                 medlem. I ulige år afgår kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

                                                 Under Pkt. 8 vælges først formanden. Den der opnår højst antal stemmer, vælges som formand. Ved                                                                     stemmelighed trækkes der lod.

                                                 Efter formanden foretages øvrige valg af bestyrelsesmedlemmer. Afgår

                                                 formanden uden for tur tiltræder næstformanden indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan                                                           supplere med suppleanter.

                                                 Ud over formanden konstituerer bestyrelsen sig selv på første møde

                                                 efter generalforsamlingen samme dag. Konstituering meddeles på FB eller mail.

                                                 Herefter vælges suppleanter og revisorer.

§. 12. Udvalg

                                                 Bestyrelsen nedsætter – sammensætter aktivitets udvalg efter behov.

                                                 Udvalg udfører deres arbejde med ansvar overfor bestyrelsen

                                                 Aktivitetsområder, antal og udstrækning fastsættes af bestyrelsen.

                                                 Klubben har flg. udvalg.

                                               

                                                 Markprøveudvalg.

                                               

                                                 Udstillingsudvalg.

                                                 Biodiversitetsudvalg.

                                                 Biodiversitetsudvalgets arbejde består bla. i:

                                                 At tilskynde medlemmerne til at deltage aktivt i biotopforbedringer

                                                 på arealer som klubben har adgang til i henhold til gældende tilskuds-

                                                 regler for landbruget.

                                                 At tilskynde til og deltage i projekter der fremmer biodiversiteten på de

                                                 arealer klubben har adgang til i samarbejde med de enkelte lodsejere

                                                 samt andre organisationer der vil arbejde for et forbedret biodiversitet i 

                                                 agerlandet.

                                                 At udsætte agerhøns efter behov og de til enhver tid gældende regler i

                                                 tæt samarbejde med berørte lodsejere, samarbejdende organisationer,

                                                 projekter og tilhørende projektbeskrivelse og, ikke mindst, biodiversi-

                                                 tetsudvalget.

                                          

                                               

§. 13. Regnskab

                                                  Regnskabsåret følger kalenderåret.

                                                  Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

                                                  Regnskabet forelægges revisorer primo januar forud for generalforsamlingen.

                                                  Regnskabet offentliggøres på generalforsamlingen

§.14. Meddelelser til medlemmerne.

                                                   Meddelelser af interessant karakter foregår på FB og på klubbens

                                                   Hjemmeside www.Midtjyskjagthundeklub.dk                                                                 

                                                   Disse anses for på lovlig vis at være bragt til medlemmernes

                                                   kundskab.

                                                   Der kan i særlige tilfælde udsendes via mail, men dette er det enkelte

                                                   medlem som er ansvarlig for kendskab/kontrol af modtagne mails.

                                                   Nyheder på hjemmesiden bliver lagt op på  FB med link til hjemmesiden                                              

 

§.15. Ændring af klubbens vedtægter.

 

                                                    Ændring af klubbens vedtægter kan alene vedtages på ordinær

                                                    generalforsamling eller en ekstra ordinær generalforsamling.

                                                    Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte

                                                    medlemmer.

                                                    Der føres en bog over ændringer i klubbens vedtægter med angivelse af

                                                    ændringer og ikrafttrædelse.

 

§. 16. Klubbens opløsning.

 

                                                     Som i §15 kræves det at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning

 

                                                     I tilfælde af en opløsning skal klubbens midler /formue anvendes i

                                                     jagthundesagens interesse eller fremme beslægtede formål, efter

                                                     beslutning på den ordinære generalforsamling.

 

§.17. Ikrafttrædelse.

 

                                                    Gældende fra året 2024 og vedtaget på

                                                    den ordinære generalforsamling den 20. marts 

                                                    i Stoholm Kultur- og Fritidscenter

 

                                                    På bestyrelsens vegne

 

 

Palle Christensen                                             Laust Nørskov                           Bente Jensbye

 

 

                                     Kim Østerby                                           Claus Nielsen

bottom of page